Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia 27-Oct-2023
Dátum účinnosti 27-Oct-2023

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú zásady spoločnosti Ladento s.r.o., Senecká ulica 122,, Bratislavský kraj Hurbanova Ves, Slovensko, e-mail: info@ladento.sk, tel: +421915307209 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich informácií, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky ( https://www.zubarsenec.sk ). (ďalej len „služba“). Prístupom k službe alebo jej používaním vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v Službe. Revidované Zásady budú účinné 180 dní odo dňa, keď budú revidované Zásady zverejnené v Službe, a váš ďalší prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude predstavovať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto, aby ste túto stránku pravidelne kontrolovali.

Informácie, ktoré zhromažďujeme:

Zhromažďujeme a spracúvame o vás nasledujúce osobné údaje:

  • Meno,
  • E-mail,
  • Mobilný telefón.

Ako používame vaše informácie:

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, budeme používať na tieto účely:

Administratívne informácie

Ak chceme vaše informácie použiť na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a vaše informácie použijeme len po získaní vášho súhlasu a potom len na účel(y), na ktorý(é) nám udelíte súhlas, pokiaľ nám zákon neukladá povinnosť konať inak.

Ako zdieľame vaše informácie:

Vaše osobné údaje nebudeme odovzdávať žiadnej tretej strane bez toho, aby sme si vyžiadali váš súhlas, s výnimkou obmedzených okolností, ako je opísané nižšie:

Analytika
Od takýchto tretích strán vyžadujeme, aby osobné údaje, ktoré im odovzdáme, používali len na účel, na ktorý boli odovzdané, a aby ich neuchovávali dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.
Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj na nasledujúce účely: (1) na dodržanie platných zákonov, nariadení, súdnych príkazov alebo iných právnych postupov; (2) na vymáhanie vašich zmlúv s nami vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) na reakciu na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak dôjde k zlúčeniu alebo akvizícii Služby alebo našej spoločnosti s inou spoločnosťou, vaše údaje budú jedným z aktív, ktoré sa prevedú na nového vlastníka.

Uchovávanie vašich informácií:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 90 dní až 2 roky po tom, ako používatelia ukončia svoje účty, alebo tak dlho, ako ich budeme potrebovať na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je podrobne uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Je možné, že budeme musieť uchovávať určité informácie dlhšie, napríklad na účely vedenia záznamov / podávania správ v súlade s platnými zákonmi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je presadzovanie zákonných práv, prevencia podvodov atď. Zvyšné anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých ani jedna vás neidentifikuje (priamo alebo nepriamo), sa môžu uchovávať na neurčitú dobu.

Vaše práva:

V závislosti od platných právnych predpisov môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu alebo vymazanie alebo na získanie kópie svojich osobných údajov, právo obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov s iným subjektom, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli na spracúvanie vašich údajov, právo podať sťažnosť na zákonný orgán a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných právnych predpisov. Ak chcete uplatniť tieto práva, môžete nám napísať na adresu info@ladento.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.
Upozorňujeme, že ak nám neumožníte zhromažďovať alebo spracúvať požadované osobné údaje alebo odvoláte súhlas s ich spracúvaním na požadované účely, je možné, že nebudete mať prístup k službám, na ktoré boli vaše údaje požadované, alebo ich nebudete môcť využívať.

Bezpečnosť:

Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá a budeme používať primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich informácií, ktoré máme pod kontrolou. Vzhľadom na prirodzené riziká však nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť, a preto nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám odovzdáte, a robíte tak na vlastné riziko.

Kontaktná osoba pre sťažnosti / ochranu údajov:

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich údajov, ktoré sú u nás k dispozícii, môžete nám napísať na e-mailovú adresu: Ladento s.r.o., Senecká ulica 122, 903 01 Hurbanova Ves, e-mail: info@ladento.sk. Vaše pripomienky budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.